Alla människor kan se, att något inte står rätt till med människan. Men från det, till att se vad lösningen är, och även att se hur djupt människan har fallit ifrån sin ursprungliga position, är steget så långt att det aldrig kan överbryggas på annat sätt än genom den uppenbarelse som är given i Guds Ord — enbart Guds Ord kan visa en människa lösningen på hennes problem.

Så, vad är människans problem? Du kanske har hört det många gånger \ förut, eller så har du aldrig hört talas om det förut, men oavsett \ vilket så är det en sanning som behöver upprepas om och om igen: \ människan är inte resultatet av en utvecklingscykel på hundratusentals \ år (eller mer). Hennes förfäder är inte olika sorters djur. Alla dessa \ mänskliga teorier har sin rot i människans andligt döda natur, hennes \ bortvändhet och brutna kontakt med Gud, ja; det faktum att hon i sitt \ innersta väsen och i sitt hjärta bär på en fiendskap emot Gud. Oh, hur \ tragiskt detta verkligen är! Att människan, som skapades till att ära \ och förhärliga Gud, nu istället går runt och bär på ett inneboende hat \ emot sin Skapare. Det är så hemskt, att det egentligen inte är \ konstigt att människor har svårt för att ta emot denna sanning. Likväl \ är det så Guds Ord beskriver situationen; "Ingen [i den fallna \

skapelsen] finns som gör det goda, inte en enda" (Rom 3:12)

Människans problem \

Människans problem är alltså hennes egen ondska och bortvändhet ifrån \ Gud. Oavsett om vi tycker om detta eller inte, så är det så, och Gud \ säger det inte till oss för att trycka ner oss i den hög av bajs som \ vi befinner oss i, utan tvärtom: Han vet att sanningen skall göra oss \ fria (Joh 8:32). Men för att vi skall kunna få ta del av denna frihet, \ så behöver sanningen få komma in i vårt hjärta och bli en \ uppenbarelse som lyser upp i vårt mörker. "Därför heter det: \ "Vakna upp, du som sover, och stå upp från de döda, så skall Kristus \ lysa över dig." (Ef 5:14b) vilket leder oss in på nästa punkt:

Den andligt döda naturen: fiendskap mot Gud \

Människan befinner sig alltså i mörker, eller i det som vi beskriver \ som den andliga döden. Det är denna andliga död som leder till den \ fysiska döden, och i förlängningen till den eviga döden; helvetets \ plågor, för var och en som inte genom tro tagit emot Jesus Kristus som \ sin personlige Frälsare och Herre.

Det var detta som Gud talade om när Han sade följande till Adam, den \ första människan: "Ty den dag du äter av det [trädet med kunskap \ om gott och ont] skall du döden dö" (1 Mos 2:17). Lägg märke till \ att Gud här talar om att den dagen som människan gick bort \ ifrån Gud så skulle hon dö. Inte när hon blev gammal, utan den \ dagen. Detta visar tydligt att det är något helt annat än den \ fysiska döden som Gud talar om, nämligen den andliga döden, \ denna förskräckliga, vidriga äckliga natur som i sitt väsen är \ fiendskap och hat emot den levande Guden, emot Hans Ord, emot Hans \ Rike och allt annat som Han står för.

Den andliga dödens frukter \

Vilket blev resultatet av att människan dog andligen, och att hon fick \ ta emot denna onda natur? Resultatet är flerfaldigt, men bland annat \ följande: \

    \
  1. Människan blev en syndare. Ja, än mer; hon blev \ synd. Istället för att vara Guds Son (Luk 3:38) blev hon \ djävulens barn. Hon blev något vidrigt, något förskräckligt, något \ avskyvärt i Guds ögon. Vi brukar predika mycket om vad som är rätt och \ fel, och visst behövs det eftersom Gud själv talar mycket om det i \ sitt Ord. Men något som är viktigt att förstå i detta sammanhang är, \ att så länge människan är en syndare, så länge hon är ett djävulens \ barn, så kommer hon göra sin faders vilja. Varför? Jo, för att det är \ det som är naturligt för henne! Det är det som "känns rätt". Så stark \ har Gud gjort familjen som enhet, att dessa grundläggande lagar och \ principer funkar även i djävulens familj.

  2. Skapelsen kom under förbannelse. Jorden blev förbannad på \ grund av människans synd och ondska, så till den milda grad att Gud \ inte kunde ta emot Kains offer som bestod av markens gröda (1 Mos \ 4:5). Såväl växtlighet som djur kom in under denna förbannelse. Varför \ blev det så? Jo, det beror på att Gud är rättfärdig och att \ denna rättfärdighet, detta gudomliga rättsmedvetande, kräver att \ ondskan får sin dom. Om Gud inte skulle döma ondskan och synden, så \ vore han faktiskt inte god. Vi kan jämföra, med medvetenhet om att det \ är en ofullkomlig jämförelse, med en mänsklig domare. Tänk dig att det \ kommer in en människa i en domstol, och alla bevis visar att hon är \ skyldig till grova rånmord, våldtäkter på barn, människorov, \ narkotikasmuggling och så vidare. Men när det är dags för domaren att \ fälla ett domslut säger han: "Det är ju ganska så hemska saker som \ du har gjort, men vi stryker ett streck över det hela. Du får gå, om \ du lovar att aldrig någonsin göra om det du har gjort igen." \
  3. \
\

Det finns en del människor som förkunnar en form av förvanskat \ evangelium på detta sätt, att försoningen och frälsningen handlar om \ att Gud på något sätt har överseende med våra synder, att Han ser \ mellan fingrarna och liksom förlåter oss utan någon grund för \ förlåtelsen annat än Hans godhet och kärlek. Det låter kanhända \ vackert vid en ytlig granskning, men det är en satanisk villfarelse \ med syfte att trälbinda och föra människan vilse.

Det är nämligen så, att en frälsning med sin grund enbart i Guds \ godhet och välvilja, det blir precis som vilken annan religion som \ helst. "Om Allah vill så kommer jag till himlen", så säger en \ trogen muslim. Men så säger inte den kristne. "Om det är \ Guds vilja så kommer jag till himlen." Nej, Herren, den levande \ Guden, vill inte att vi skall leva vårt liv med den sortens ovisshet \ hängande över oss. Han vill att du redan här och nu skall \ veta att din frälsning är säkrad. Hur han gör det, kommer vi snart \ till. Om du tycker detta låter intressant, fortsätt att läsa!

Guds lösning: ställföreträdaren \

Vi har klargjort att människan befinner sig i andlig död, en död som \ leder till den fysiska döden och därtill den eviga döden. Vidare så är \ människan djävulens barn, under förbannelse och utanför Guds vilja. Vi \ har också konstaterat att en frälsning som enbart bygger på att Gud är \ god och "älskar alla människor", en sådan frälsning är inte en fast \ grund att bygga sitt liv på (Matt 7:26-27).

Den grund som Gud vill att du skall bygga ditt liv på, är istället \ denna: Gud själv kom hit till jorden som en människa; Jesus \ Kristus. Han tog på sig den förbannelse som du gjort dig förtjänt \ av. Han tog på sig konsekvenserna, resultatet av din synd, \ dvs. sjukdom, fattigdom och andlig död. Bibeln beskriver det som så, \ att Han som själv var rättfärdig, ren och helig blev "gjord till \ synd" (2 Kor 5:21) och förbannelse (Gal 3:13). Vårt hjärta kan \ inte greppa detta, att Han som var Guds egen Son, som hela sitt liv \ hade levt i Guds vilja blev gjord till det som Gud hatar mer än \ någonting annat. Han blev gjord till vår onda natur, till det hat som \ finns i den fallna människan, ett hat emot Gud och emot andra \ människor. Oh, om vi bara kunde se detta ofattbara faktum i all dess \ makt, då skulle vi för evigt bli förvandlade människor!

Man kan faktiskt uttrycka sig så, och man bör uttrycka sig så, att \ Jesus blev gjord till en syndare; och inte bara en syndare, utan en \ syndare som begått alla synder du kan tänka dig, och inte bara en \ gång, utan många gånger. Summan av all synd i hela världshistorien, \ den blev han ett med. Här har du lösningen på människans problem! \ Nämligen: att Jesus själv blir gjord till problemet, och att \ Gud fullständigt och totalt vänder ryggen åt Honom och överger \ Honom. Därför ropade Han ifrån korset "Min Gud, min Gud, varför \ har du övergivit mig?" (Matt 27:46). Där hänger Han, Guds rena \ och fläckfria lamm, så som en syndare vilket han också var då han gick \ in i rollen som ställföreträdare. Så fullständigt gick Han in i denna \ roll, att Gud Fader själv inte längre kunde se på honom. Att Han \ frivilligt kunde göra detta, det är så ofattbart. Det är kärleken som \ har blivit kött, kärleken som har kommit till denna värld. Vi \ tycker att det finns mycket kärlek i världen, men jämfört med detta \ underbara försoningsverk så bleknar alla kopior som svartvita kopior jämfört med \ en färgfilm.

Tre dagar i helvetet \

Vad hände sedan, kanske du undrar? Jo, det slutar inte i detta. Jesus \ dör kroppsligen, Hans kropp blir lagd i en grav och människorna tror \ att nu är det slut. Men i andevärlden är det inte slut. Jesu själ och \ ande blir förd ner i helvetets djupaste hålor (Ps 88:6), av Gud \ själv. Fullständigt avkopplad ifrån Gud (dock utan att för den skull \ upphöra att vara Gud, vilket vore omöjligt) och utlämnad åt sig själv, \ ensam med djävulen och hans demoner. Vilken obehaglig tillvaro! Värt \ att nämna i detta sammanhang är att djävulen faktiskt trodde att han \ hade vunnit här. Han trodde att han hade lyckats besegra Gud, att Guds \ frälsningsplan hade misslyckats. Och det är ju inte så konstigt. Du \ måste komma ihåg att djävulen är inte allsmäktig och allvetande. Han \ såg inte den juridiska delen i Jesu död, att mänskligheten på \ juridiskt riktig grund genom Jesu död skulle kunna förklaras \ rättfärdig och återföras in i Guds egen familj. Han såg bara den så \ att säga "negativa" biten av den hela (men som egentligen är själva \ grunden och fundamentet för frälsningen), nämligen Jesu lidande, Jesu \ syndblivade och Jesu andliga död. Han såg att Jesus i allt blev lik \ djävulen själv, och det är ju inte så konstigt att det gladde honom!

Faktum är också det, att om djävulen hade sett resultatet av Jesu död, \ så hade han aldrig arbetat så som han gjorde för att få död på denne \ irriterande helandeevangelist. Han trodde att bara han fick död på \ Jesus så skulle problemet vara löst och Gud skulle ha förlorat. Men, \ prisad vare Gud, Gud förlorade inte! Efter tre dagar så sände Gud \ Fader ner Gud den helige Ande till helvetets djupaste hålor, och \ precis som den första människan fick liv när Guds Ande inblåste liv i \ hans näsborrar, så fick Jesus tillbaka livet: andligt, själsligt och \ fysiskt. Man kan med rätta använda uttryckte att Jesus blev "född på \ nytt" här i helvetet; Han blev född från döden in i livet, och därför \ säger Guds Ord att "Du är min Son, idag har jag fött dig" \ (Apg 13:33). Denna vers syftar utan tvekan på Jesu uppståndelse \ — läs versen efter om du är skeptisk!

Relationen med Gud är återupprättad \

Vilken glädje det är i detta, att Jesus Kristus faktiskt har \ dött för vår skull, och uppstått på den tredje dagen ifrån de \ döda. Genom sin död så har Han nämligen byggt en juridiskt rättfärdig \ grund på vilken Gud kan förklara en människa rättfärdig och förlåten \ sin synd. Grunden är nämligen detta: synden har inte sopats under \ mattan, utan fått sin fullständiga och hela dom! All den plåga som du \ och jag skulle fått i evigheten i helvetet, den lades på Jesus under \ tre dagars pina. Därför så är inte Gud orättfärdig när Han frikänner \ människor, eftersom detta frikännande bygger på en juridiskt korrekt \ och hållbar grund. Jesus var inte tvingad att gå till Golgata och dö \ för vår synd, så djävulen kan inte säga att Jesus blev tvingad. Jesus \ var inte orättfärdig i sig själv, så djävulen kan inte säga att han \ bara dog för sig själv. Ser du? Genom Jesu död och uppståndelse, så \ kan Gud på en helt hållbar och fast grund förklara människor \ rättfärdiga, heliga och rena! Därför heter det "I honom är vi \ friköpta [från djävulen och hans rike] och har fått förlåtelse för \ våra synder" (Kol 1:14).

Låt oss gå ut och fröjda oss över detta faktum. Det är fullbordat! Han \ har öppnat en ny och levande väg in till Fadern. Genom att tro på \ detta, att Han verkligen har sonat din synd och betalat din skuld, så \ blir allt det Han har gjort din personliga egendom. Om Gud inte ens \ skonade sin egen Son, skulle han då inte ge dig precis allt \ vad du behöver (Rom 8:32)? Hur kan du ens för ett ögonblick tro att \ Gud är emot dig, när du ser vilket oerhört stort pris Han betalat för \ att köpa din frälsning? Nej, må Gud frälsa oss ifrån alla falska \ föreställningar om hurdan Han är och istället låta sin Helige Ande \ upplysa våra hjärtan så att vi ser att Jesus Kristus är himlens skatt, \ given som en personlig gåva åt var och en som vill ha den. Inklusive dig!