I Joh 14:6 säger Jesus "Jag är Vägen, Sanningen och Livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig." Denna sanning är en av de bibliska sanningar som ifrågasätts allra mest bland människor idag — den kristna trons unika position och Jesu unika plats som världens frälsare. Därför behöver vi också predika och stadfästa denna sanning desto mer, eftersom det är en oerhört viktig bit i förkunnelsen av evangeliet, det glada budskapet!

I samhället av idag så förespråkas alla möjliga olika vägar. Någon \ säger att Muhammeds skrifter är vägen till Gud. Någon annan säger att \ vägen till att finna Gud handlar om att finna sig själv, att finna \ gudagnistan inom oss själva. Ännu en tredje säger att naturen, eller \ Moder Jord (Gaia) som man ibland kallar den, är gud. Det är härifrån \ uttrycket "naturen skapade", som faktiskt är mycket vanligt, kommer \ ifrån. Nämligen just denna tanke, att naturen i sig är någon \ form av gudomligt väsen, med skapande kraft. Naturligtvis, så är \ denna uppfattning helt oförenlig med den bibliska, kristna tron, men i \ ett samhälle som lägger allt mindre vikt vid vad bibeln lär så är det \ egentligen inte speciellt konstigt att dörren öppnas på vid gavel för \ alla möjliga konstigheter.

Frälsning genom kloning? \ \ För inte så lång tid sedan så hörde jag talas om att någon hade klonat \ en baby. Det var så, att min fästmö läste ur en tidningsartikel i en \ finsk kvällstidning om detta. Men vad jag inte förstod då, och som \ jag inte tror heller nämndes i den artikeln, var att de som klonat \ denna baby gjorde det av religiösa skäl! De förfäktar nämligen den \ uppfattningen, att världen som vi lever i skapades av utomjordingar, \ och att frälsning uppnås genom att bli klonad. Hur absurt det än \ låter, så är detta en seriös religiös uppfattning i världen av idag, \ vilket verkligen visar hur illa det är ställt med mänskligheten, och \ hur stort behovet är av den frälsning som bara finns i Kristus.

Frälsning genom egna gärningar? \ \ Det här är en riktigt gammal villfarelse; nämligen den att människan \ genom att bygga sig sitt eget babelstorn, bildligt talat, skall nå \ fram till Gud. Och det låter kanske förnuftigt, men problemet är att \ människan är fallen i synd, i ett tillstånd av förnedring och andlig \ död, fiendskap med Gud och vänligt sinnad mot sin medmänniska mest \ bara när hon själv har något att tjäna på det. Skriften drar det så \ långt som att säga att "ingen finns som gör det goda" (Rom \ 3:11). Detta är den tragiska verklighet som Skriften visar oss, att \ "alla har syndat och gått miste om härligheten från Gud" (Rom \ 3:23). Men trots människans bortvändhet ifrån Herren så förberedde \ Han själv en lösning, en utväg ut ur detta mörker!

Jesus är den enda lösningen \ \ "Hur kan man säga något sådant?" kanske du reagerar på detta, att \ Jesus är den enda lösningen. Och det är klart att det är ett mycket \ radikalt uttalande, men det är likväl sant. Det är bara \ Jesus som är lösningen på människans problem; hennes fångenskap i \ syndens och dödens träldom. Det är bara Jesus som kan förlåta \ människan henne alla hennes synder, och ge henne evigt liv, en evig \ framtid och gemenskap med Gud Fader.

Alla religion talar om synder, och har någon form av lag som man menar \ att man skall följa. Och om man följer denna lag tillräckligt bra, så \ kommer man till någon form av paradis. Detta beror på, att minnet av \ det förlorade paradiset lever kvar bland människor, och det är därför \ vi ser detta i alla kulturer, i olika former. Just på grund av att \ alla människor härstammar ifrån våra förfäder, Adam och Eva, som \ skapades till likhet med Gud; eller som Skriften säger, "till Guds \ avbild" (1 Mos 1:26).

Problemet är bara det, att människans egna strävanden räcker inte \ till. Även om du skulle kunna leva ett fullkomligt liv (vilket du \ inte kan i din egen kraft, eftersom du är ofullkomlig på grund av \ synden) i hela ditt liv och en enda sekund falla bort ifrån den rätta \ vägen, så skulle det inte räcka. Gud är fullkomlig, och den som vill \ vandra med honom behöver vara fullkomlig. "Vandra inför mig och \ var fullkomlig" (1 Mos 17:1). Så, hur skall det gå med alla oss \ som inte är fullkomliga, som ser att i oss själva finns inget gott \ utan bara ondska, mörker och avfall ifrån den väg som leder till liv?

En är medlaren mellan Gud och människan, en människa, Jesus kristus \ \ Lösningen är, att någon framträder som medlare mellan oss och Gud. \ Men den som skall göra det, måste vara en verklig människa, för om han \ inte är en människa så kan han inte stå som representant för \ mänskligheten. På samma gång måste han vara fri ifrån den förbannelse \ och den förgängelse som råder över människan. Han kan med andra ord \ inte vara en syndare, andligt död och oförmögen att göra gott, slav \ under Satan och mörkrets rike. Nej, för att han skall kunna träda \ fram som representant för människan så krävs att han är fullständigt \ ren och utan synd, men samtidigt en människa. Bibeln beskriver detta \ som att Jesus "blev frestad i allt liksom vi, men utan synd" \ (Heb 4:15). Detta är otroligt viktigt, och i våra dagar så finns det \ många predikanter som är förvillade, vilseledda eller rentav \ förljugna, som menar att Jesus inte höll så hårt på lagen, och att han \ gjorde lite som han ville. En sådan Jesus, kan inte frälsa någon enda \ människa, för i så fall så skulle han ju (enligt Skriften) vara en \ syndare. Däremot så står det att han blev gjord till synd \ när han bar Guds vrede för världens synder, men det är en annan sak \ och det är viktigt att man inte blandar ihop dessa ting.

Så, hur skulle denne Jesus Kristus kunna komma hit till jorden, utan \ att ta del av den förbannelse som låg (och ligger) över mänskligheten, \ utan att vara född andligt död och utan tillträde till Gud? Lösningen \ heter jungfrufödelse!

Jungfrufödelsen är lösningen! \ \ Inom en del sammanhang och rörelser så har man starkt överbetonat \ Marias funktion och roll. Det har lett till att vissa andra har \ nästan inte velat tala något alls om henne, just på grund av att hon \ tillbes så som en avgud inom dessa andra sammanhang. Men Guds Ande \ vill genom den heliga Skrift föra oss bort från dessa bägge diken och \ in på den väg som Han själv vill leda oss, den "raka gatan". Bibeln \ säger att Maria skall prisas salig (Luk 1:48), och hon var verkligen \ detta — välsignad av Gud, i det att hon fick bli moder till \ Jesus Kristus, Guds Son, världens Frälsare.

Vi ser alltså att jungfrufödelsen är lösningen på detta dilemma, att \ medlaren mellan Gud och människa måste vara en syndfri och ren \ människa. Redan i kapitel 3 i bibeln så profeterade Herren om detta \ och visade att det skulle ske på detta sätt. "Jag skall sätta \ fiendskap mellan dig och kvinnan och mellan din avkomma och hennes \ avkomma." (v15). Det hebreiska ordet för "avkomma" här är "zera" \ som betyder bl.a. "säd", "sperma", "avkomma", och i många andra \ översättningar så översätts det just "säd", vilket jag tror är en \ betydligt mer riktig och tydlig översättning. Varför är det så? Jo, \ för att här utlovar Gud det första löftet om seger över och befrielse \ ifrån ormens, dvs. djävulens makt och inflytande. Bibeln säger \ tydligt att "hela världen är i den ondes våld" (Joh 5:19) och \ att Satan är "denna världens Gud [furste i vissa \ översättningar]" (2 Kor 4:4). Men, prisad vare Gud, Jesus \ Kristus kom för att sätta stopp för detta herravälde och föra världen \ tillbaka till sin Skapare, Herren.

Men Herren inte bara utlovar befrielse, utan han säger mer specifikt \ hur det skall ske, nämligen genom "kvinnans säd"! Du vet \ kanske att när en man får utlösning, sädesuttömning, så kommer det ut \ sädesvätska, eller "säd" kort och gott. Men kvinnan har ingen säd, i \ den bemärkelsen. Här ser du det gudomliga miraklet flera tusen år \ innan det sker — Gud utlovar att Han som skall krossa ormens \ huvud skall födas in i den här världen på ett övernaturligt och \ oväntat sätt, nämligen genom att "jungfrun skall bli havande och \ föda en son" (Jes 7:14). Detta är ett underbart tema, men vi \ skall inte fördjupa oss mer än så ikväll, utan gå vidare till vår \ Herre Jesu Kristi uppdrag här på jorden; nämligen att dö för världens \ synder såsom ett offerlamm.

För detta syfte har jag kommit \ \ I Joh 12:27 så står det "för detta syfte har jag kommit" \ (KJV; varken 1917 eller Folkbibeln har översatt denna vers bra alls. \ I Bibel 2000 är den faktiskt bättre översatt). Här talar Jesus om sin \ död. Det finns många människor som beundrar Jesus Kristus så som ett \ stort moraliskt föredöme, som en god lärare i etik, som ett föredöme \ för revolutionärt våld och alla möjliga olika saker, i det att man \ försöker rycka ut vissa bitar ur Jesu Kristi liv utan att förstå \ helheten. Faktum är att allt gott som Jesus gjorde under sitt liv, \ inklusive att bota de sjuka, förlåta sjuka, tala om Guds Rike och så \ vidare skulle varit fullständigt meningslöst om inte Jesus \ hade gjort det som han hade kommit för — nämligen att dö för \ världens synder, för din och min synd.

Det är nämligen i kraft av Jesu död och uppståndelse som vi har blivit \ gjorda till "rättfärdighet ifrån Gud" i Kristus Jesus. \ Skulle inte Jesus ha gjort detta för oss, så skulle vi fortfarande \ vara fiender till Gud och Hans rike, utan en juridiskt giltig väg in \ till Hans tron, och vi skulle i förlängningen sluta våra dagar \ tillsammans med djävulen och hans vänner i den brinnande eldsjön, där \ elden aldrig någonsin slocknar.

Människans största behov är alltså inte undervisning om vad som är \ rätt och gott inför Gud. Inte heller är det helbrägdagörelse eller \ själsligt helande. Allt detta är underbara ting, som vi bör förkunna \ och betjäna Guds folk med, eftersom Jesus Kristus köpte en full \ försoning till ande, själ och kropp. Men om vi gör detta på bekostnad \ av att förkunna evangeliets budskap om syndernas förlåtelse, evigt \ liv, den nya skapelsen och att vi i Kristus har blivit gjorda \ till rättfärdighet ifrån Gud. Detta är ett oerhört stort ämne, men \ det får vi ta i en annan predikan.

Jesu död — din död \ \ När Jesus dog, så dog du (i juridisk bemärkelse). I Guds ögon så var \ det inte Jesus som hängde på korset, utan det var du som hängde där, \ tillsammans med alla andra förtappade och förlorade människor. Jesus \ hade som jag tidigare sagt aldrig någonsin begått en synd, vilket \ gjorde att han kunde agera ställföreträdare och dö i vårt \ ställe. Halleluja, vilken fantastiskt sanning detta är, att Jesus \ verkligen dött för oss! Låt oss bära denna sanning med oss i vårt \ hjärta, tala om den, tacka Gud för den, berätta för människor om den \ och fröjda oss i innerlig glädje.

Istället för att du behövde hänga \ på korset, så hängde Jesus på korset. Istället för att du behövde gå \ till helvetet, så gick Jesus till korset. Istället för att du behövde \ besegra djävulen, i din egen kraft, så gjorde Jesus det. Skriften \ säger att han "har avväpnat andevärldens furstar och väldigheter \ och låtit dem bliva till skam inför alla, i det att han [Fadern] i \ honom [Sonen] har triumferat över dem" (Kol 2:15, 1917). Den som \ är avväpnad, kan inte strida. I världen talar man mycket om \ nedrustning och avväpning, men jag har glädjande nyheter för dig min \ vän — Djävulen och mörkrets rike är avväpnat! De har tvingats \ nedrusta, mot sin vilja, genom att Jesus Kristus en gång för alla har \ vunnit en fullständig och total SEGER över dem. Halleluja! \ Halleluja! Halleluja!

Försoningens förverkligande i människors liv \ \ Så, om Jesus har gjort allt detta; övervunnit synd, död, djävul och så \ vidare, varför är det inte automatiskt en verklighet i alla människors \ liv? Ja, det kan man fundera på, och du är inte den första som gjort \ det. Få frågor har diskuterats och debatterats så mycket som denna. \ Men svaret är egentligen inte så konstigt, när man förstår hur \ försoningen förverkligas i en människas liv. Romarbrevet har svaret. \ \

Ty om du därför med din mun bekänner att Jesus är \ Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, \ skall du bli frälst. Ty med hjärtat tror man och blir rättfärdig [får \ en rätt ställning inför Gud, så som om synd, skam och skuld aldrig \ någonsin hade existerat], med munnen bekänner man och blir frälst \ född på nytt, en ny skapelse i Kristus Jesus

\ \ Det är inte svårare än detta. Genom hjärtats tro, som leder till \ munnens bekännelse, så blir en människa frälst, född på nytt, renad i \ Jesu blod och en ny skapelse i Jesus Kristus, där alla Guds löften i \ Kristus Jesus har fått sitt ja och sitt amen, i deras liv. Det är den \ ena tredjedelen av svaret. \

Men hur skulle de kunna åkalla [göra anspråk på] den \ som de inte har kommit till tro på? Och hur skulle de kunna tro på den \ som de inte har hört? Och hur skulle de kunna höra, om ingen \ predikar? (Rom 10:14)

\ \ Detta är den andra tredjedelen; evangeliets förkunnelse. Gud har lagt \ i församlingens hand nycklarna till himmelen. Det finns ingen \ frälsning utan förkunnelsen av Guds Ord, för Gud själv har skapat \ världen så. Det är därför mission, evangelisation, förkunnelsen av \ Guds Ord är så oerhört viktig och betydelsefull, och det är också \ därför som falska läror och falska lärare är ett allvarligt problem \ eftersom de istället för att föra människor in i Guds vilja leder dem \ bort från Gud, in i allehanda märkliga idéer och villfarelser. \ \

Men alla ville inte lyda evangeliet... (Rom 10:16)

\ \ Denna lydnad, som det handlar om, är vår tro. Bibeln kallar det för \ "trons lydnad", och det är något som Gud vill föra alla \ människor in i. Det beror på, att genom tro, alltså lydnad gentemot \ Guds Ord, så blir vi frälsta. Detta är den tredje och sista \ tredjedelen.

Låt oss be till den ende sanne Guden, genom Hans Son, Jesus Kristus: \

Himmelske Fader, du som skapat allting genom din \ Son, vi tackar och prisar dig, för att du har sänt Honom, din enfödde \ Son, för att dö för vår skull. Tack för att du lät honom dö på ett \ kors, för vår skull. Tack för att vi, vår gamla människa, den gamla \ Adam, dog med honom. Tack för att du låter oss uppstå tillsammans med \ honom till ett nytt liv, i gemenskap med dig. Din är äran, och \ makten, och väldet, i evigheternas evigheter. Amen!

\