Den här sången skrevs av Carl Boberg 1885. Det är en av världens mest spridda andliga sånger, och den är otroligt populär i många olika länder.

1. O store Gud, när jag den verld beskådar Som du har skapat med ditt allmaktsord, Hur der din visdom leder lifvets trådar, Och alla väsen mättas vid ditt bord;

|: Då brister själen
ut i lofsångsljud:
O store Gud!
O store Gud! :|

 1. När jag betraktar
  himlens höga under,
  Der gyllne verldsskepp
  plöja etern blå,
  Och sol och måne
  mäta tidens stunder
  Och vexla om,
  som tvänne klockor gå;

|: Då brister själen
ut i lofsångsljud:
O store Gud!
O store Gud! :|

 1. När jag hör åskans
  röst i stormen brusa
  Och blixtens klingor
  springa fram ur skyn,
  När regnets kalla,
  friska vindar susa
  Och löftets båge
  glänser för min syn;

|: Då brister själen
ut i lofsångsljud:
O store Gud!
O store Gud! :|

 1. När vestanvindar
  susa öfver fälten,
  När blommor dofta
  omkring källans strand,
  När trastar drilla
  i de gröna tälten
  Ur furuskogens
  tysta, dunkla rand;

|: Då brister själen
ut i lofsångsljud:
O store Gud!
O store Gud! :|

 1. När jag i bibeln
  skådar alla under,
  Som Herren gjort
  sen förste Adams tid,
  Hur nådefull
  han varit alla stunder
  Och hjälpt sitt folk
  ur lifvets synd och strid;

|: Då brister själen
ut i lofsångsljud:
O store Gud!
O store Gud! :|

 1. När jag hör dårar
  i sin dårskaps dimma
  Förneka Gud
  och håna hvad han sagt,
  Men ser likväl,
  att de hans hjälp förnimma
  Och uppehållas
  af hans nåd och makt;

|: Då brister själen
ut i lofsångsljud:
O store Gud!
O store Gud! :|

 1. Och när jag ser
  hans bild till jorden sväfva
  Och göra väl
  och hjälpa öfverallt,
  När jag ser satan
  fly och döden bäfva
  För Herren i
  förklarad korsgestalt:

|: Då brister själen
ut i lofsångsljud:
O store Gud!
O store Gud! :|

 1. När tryckt af syndens
  skuld jag faller neder
  Vid nådens tron
  och ber om nåd och frid
  Och han min själ
  på rätta vägen leder
  Och frälsar mig
  från all min synd och strid;

|: Då brister själen
ut i lofsångsljud:
O store Gud!
O store Gud! :|

 1. När slutligt alla
  tidens höljen falla,
  Och i åskådning
  byter sig min tro,
  Och evighetens
  klara klockor kalla
  Min frälsta ande
  till dess sabbatsro;

|: Då brister själen
ut i lofsångsljud
Tack, gode Gud!
Tack, gode Gud! :|