Jesu återkomst är oss närmare än någon annan generation. Ändå lever Guds folk, den kristna församlingen, idag på ett sätt som om Hans ankomst (parousia) var något långt in i framtiden, någonting abstrakt som kanske egentligen inte är något speciellt viktigt att tänka på. Världen och dess lockelser är, sorgligt nog, det viktigaste för oss allra flesta, för det allra mesta.

Tro inte att jag talar om någon annan avfällig församling, någonstans långt borta. Nej, min vän, jag talar rakt in i ditt och mitt liv. Det finns en stor fara att vi som är troende idag blir någon form av moderna fariséer, som pekar finger till höger och vänster och som egentligen inte har något eget liv med Gud, och någon förväntan om Hans ingripanden. Därför är det viktigt att ta Jesu ord på allvar: "Med det mått ni mäter med, skall det mätas upp åt er." (Matt 7:2). Med andra ord: på samma sätt som du dömer på andra, kommer Herren att döma dig. Om du har överseende med andras misstag och synder, så kommer Han att vända sitt ansikte bort från dina missgärningar. Men om du håller på och pekar finger och tror att du är så duktig, så kommer Han att döma dig i enlighet med sin rättfärdighet och sin standard, som ingen av oss någonsin kommer att kunna leva upp till.

Därför är det ett mycket bättre liv att förtrösta sig och kasta sig på Herren Jesu nåd och barmhärtighet. Han har dött för våra synder, och inte bara våra, utan för hela världens. Inklusive dem som vi ofta gärna pekar finger åt och dömer ut! Detta betyder naturligtvis inte, på något som helst vis, att vi skall ha överseende och strunta i synd i våra liv. Nej, det vore dåraktigt, ty syndens lön är döden och den har idel negativa konsekvenser. Du gör heller inte din medmänniska honom en tjänst genom att bara strunta i hans avfall från Levande Gud. Det Herren däremot kallar dig till är att gå in i en förbönstjänst, där du bär fram hans fall inför den rättfärdige domaren, och ber ut Hans barmhärtighet över din medmänniska. Sedan, när du gjort detta, kan du ledd av den helige Ande, frimodigt proklamera Guds sanning och Guds dom över den som kan behöva det. För vi som är Guds församling skall döma änglar; borde vi då inte kunna döma i dessa så mycket mindre ting? (1 Kor 5:12-6:3)

Herren kommer alltså snart åter, och som Guds församling är det vår kallelse och vår uppgift att göra oss redo, att tvätta våra smutsiga kläder (som har blivit fläckade av vår egenrättfärdighet, vår stolthet, vårt högmod, vårt hyckleri, vårt avguderi och vår förtröstan och tillit till denna världen och det den har att erbjuda oss, i form av "mirakler" och "kraftgärningar") i Lammets Blod. Nej, vi skall sannerligen inte försöka förtjäna vår frälsning; då kommer vi aldrig att nå ända fram. Istället skall vi lägga av oss vår egen duktighet, vår egna präktighet och våra tafatta försök att behaga Guds standard. Sluta upp med de där larvigheterna! Det går inte. Hans standard är för hög för dig; eller rättare sagt, du är alltför ofullkomlig för att "vara fullkomlig, såsom jag [Herren] är fullkomlig" (1 Mos 17:1). Det är absolut Hans vilja att du skall vara fullkomlig, men inte på det sätt som du kanske tror, nämligen i din egen förmåga och kraft. Nej, icke genom någon människas styrka eller kraft skall det ske, utan genom min Ande, säger Herren Sebaot, härskarornas Herre. Men så länge vi förtröstar på oss själva för någonting i detta liv så hindrar vi Hans obegränsade kraft att flöda genom vår kropp och vårt sinne.

Istället behöver vi ställa oss till Hans förfogande, och låta vårt sinne förnyas, så att vi kan veta vad som är Herrens vilja i olika situationer och omständigheter. Må Gud med sin käpp och stav bistå oss i detta! Må Hans Helige Andes regn flöda över oss, och tvätta bort synd, egenrättfärdighet, otro och alla former av avfall ifrån Hans väg. Må vi varje dag leva på ett sätt så att Hans härlighet avspeglas i våra liv, och låt oss dagligen tänka på Hans återkomst, att Han snart kommer tillbaka "för att var och en skall få igen vad han har gjort här i livet, gott eller ont" (2 Kor 5:10). Må Han välsigna oss i detta, och må Hans nåd ständigt vila över våra liv, och bevara oss ifrån den onde.
I Jesu Kristi Namn, Amen.