Nu är det ett nytt kalenderår, åtminstone i vår kultur. Ett nytt år innebär många saker; nya möjligheter, nya utmaningar, nya strider och nya tillfällen att få förhärliga Herren i denna tid. För vissa kanske det nya året ser dystert ut; om så är fallet för dig som läser detta, så är det min förhoppning och tro till min Gud och Herre att du skall finna hopp och tröst här, under den Högstes beskydd, i den Allsmäktiges skugga (Ps 91:1) — i Hans Ord!

Ett nytt år kan, som redan sagts, innebära olika saker för olika \ människor. Du kanske suckade lite på nyårsafton, när tolvslaget \ ringde och det nya året kom. Du kanske har haft ett tungt år, ett år \ som inte burit den frukt som du önskade att det skulle bära. Kanske \ har dina barn börjat göra uppror emot dig, börjat skratta åt dig och \ håna dig, och vara olydiga i allmänhet. Kanske har din man varit \ otrogen emot dig. Kanske har något annat hänt, som gjort att du inte \ ser med glädje på framtiden. I vilket fall som helst, så vet jag att \ min GUD lever och har en väg ut ur din situation. Vägen heter Jesus \ Kristus; Han som själv är Vägen, Sanningen och Livet (Joh 14:6). Han \ kom för att sätta dem som är bundna i olika former av fångenskap fria, \ enligt vad Han sade i Luk 4:18ff: \ \

Han [Fadern] har sänt mig för att ropa ut frihet för \ de fångna och syn för de blinda, för att ge de betrycka frihet och \ predika ett nådens år från Herren

\ \ Vägen till frihet \ Vägen till frihet för dig går genom att Herren uppenbarar sin Sanning \ för dig, så att sanningen gör dig fria (Joh 8:32). Så, vad är då \ sanningen? Sanningen är naturligtvis mer mångfacetterad än vad man \ kan få ner i en kort liten predikan, men min förhoppning är att \ åtminstone erbjuda dig en bit av sanningen som trots att den \ bara är en bit ändå är lika fullt sann.

Igår när jag cyklade ute i kylan så gav min Fader mig ett profetiskt \ budskap till denna tiden. Budskapet var följande: "Mitt folk är \ upptagna med att göra en massa olika saker för att försöka behaga mig, \ istället för att umgås med mig." Huruvida detta stämmer för dig, \ min vän, det vet jag inte, men jag vet att det ofta stämmer överrens \ med mig. Vi är så upptagna med våra egna små privata projekt och \ idéer om hur vi skall nå ut till och vinna den här världen, och så \ vidare, så att vi nästan helt glömmer bort vår första kallelse: \ gemenskap med Gud Fader i Gud Sonen genom Gud den helige Ande \ (1 Kor 1:9). Du är först och främst kallad att vara en tillbedjare i \ Ande och Sanning, ingenting annat. Självklart skall vi föra ut \ evangeliet, det glada budskapet om att människorna får sina synder \ förlåtna genom tro på Jesus Kristus, att han har dött för deras skull, \ och självklart skall vi göra allt det andra som hör till det kristna \ livet som Nya Testamentet beskriver. Men aldrig på bekostnad av det \ inre livet, för det är under "den Högstes beskydd", eller i "den \ hemliga platsen" som KJV kallar det, som vi finner styrka att leva det \ kristna livet. Där, när vi bara vilar i vår Faders armar, och vilar i \ det som Skriften kallar trons vila, en vila i Kristi fullbordade verk.

Frälsta av nåd allena genom Kristus allena \ \ Han har frälst oss! Vi har inte frälst oss själva. Vi har inte gjort \ ens 0.001% av vår frälsning. Det är helt och hållet Guds verk, i och \ genom oss. Han sände sin Son att dö för oss. Han sände sitt Ord för \ att väcka våra hjärtan till en sann insikt om vår synd och bortvändhet \ ifrån Honom. Han förde oss till den sorg som är efter Hans sinne. Han \ förde oss till den punkt då vi längtade efter det som bara Han kan ge, \ nämligen syndernas förlåtelse och evigt liv. Då, uppväckte han den \ levande tron i våra hjärtan genom den helige Ande. Han födde oss på \ nytt och frälste oss ifrån mörkrets välde och satte oss i sin älskade \ Sons rike. Halleluja! Vi kanske upplevde det som att vi samverkade \ med Gud, men i själva verket så var alltihopa hans verk, från början \ till slut. Detta kanske låter som något som gör oss passiva, men då \ har inte detta budskap verkligen fått tag på våra hjärtan, ty om det \ hade det så skulle det göra oss så otroligt tacksamma och glada över \ att Han verkligen har gjort detta.

Gud har sänt sin egen Son för att dö för dig och mig. Men om inte det \ har fått bli en verklighet i ditt eget liv så att du kan säga med \ Paulus: "För mig är döden en vinning och livet Kristus" (Fil \ 1:21), då har Han dött i onödan. Då kommer tyvärr inte hans död \ hjälpa dig alls, ty utan omvändelse och tro finns ingen frälsning. \ Därför behöver allt detta som jag nyss beskrev bli en levande \ verklighet i ditt eget liv; du behöver bli väckt, förd till \ en äkta och verklig omvändelse, bort ifrån ditt gamla äckliga liv i \ Djävulens våld, till livet i Gud, född på nytt och fylld med den \ helige Ande. Då kan du leva i denna tillbedjan.

Om du är nöjd med ditt liv, om du är nöjd med hur saker och ting är, \ då har inte den kristna tron något att erbjuda dig. Sluta att läsa \ den här predikan. Gå och gör något vettigare istället. Men för dig, \ som hungrar och törstar efter rättfärdighet, som är fattig i anden och \ vet i ditt hjärta att du är i avsaknad av härligheten från \ Gud, till dig har jag detta glädjebud: dina synder är dig förlåtna. \ Jesus Kristus har för dig blivit gjord till synd, så att du i Honom \ skulle kunna bli gjord till Guds rättfärdighet (2 Kor 5:21). Han har öppnat en ny \ och levande väg, ända in i det allra heligaste, till Faderns egen \ tron. Just nu säger han: "Kom hem! Jag längtar efter dig. Jag \ förlåter dig allt ont som du har gjort, och jag förlåter dig att du är \ ond. Jag blundar inte för det, men jag har lagt allt detta på min \ egen Son, Jesus Kristus. Om du vågar tro detta, så är det ditt eget, \ din personliga egendom och skatt. Du kan inte ens ana vad jag längtar efter att säga till dig och använda dig till."

Låt oss be tillsammans. \

Herre Fader Gud, tack för att du sände din egen Son, \ Jesus Kristus, att dö för våra synder. Tack för att du uppväckt honom \ för vår rättfärdiggörelse. Tack för att vägen till dig nu är öppen, \ genom det som Jesus gjort för oss genom sin död och uppståndelse. Vi \ vill leva det här nya året som sanna tillbedjare, i ande och sanning. \ I Herren Jesu Kristus från Nasarets namn, amen