I bibelns första verser, 1 Mos 1:1f så står det så här:

I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Jorden var öde och tom, och mörker var över djupet. Och Guds Ande svävade [eg. "ruvade"] över vattnet.

Detta tycker jag är mycket spännande. Här ser vi alltså att det vid \ världens skapelse fanns en andeutgjutelse, en övernaturlig närvaro av \ den helige Ande, på ett mycket påtagligt och verkligt sätt. Men \ ingenting tycktes hända trots detta. Det verkar som att något \ saknades!

Och så var det verkligen. I versen efter finner vi svaret på våra \ funderingar. "Gud sade: "Varde ljus!" Och det blev ljus."

Jag tänkte tala till dig idag om Guds tilltal i koppling med \ utgjutelsen av den helige Ande över allt kött. Det är nämligen så, \ att det finns ett vanligt missförstånd som består i att man tror att \ det räcker med den helige Andes närvaro, eller den helige Andes \ smörjelse, eller den helige Andes beröring, eller vad du nu vill kalla \ det, för att få se Gud handla i en människas liv. Man talar sig varm \ om den helige Ande, vilket är helt rätt och riktigt eftersom Han är \ Gud och som sådan skall Han prisas och äras. Men man gör det på ett \ sätt så att man nästan glömmer bort det viktigaste, själva nyckeln och \ kanalen för det gudomliga ingripandet, nämligen detta: Gud sade, \ och det blev!

Detta är själva kärnan i all andlig verksamhet: ett Ord ifrån \ himmelen, ett rhema rakt in i dina omständigheter, som \ förvandlar allt och fullständigt knäcker varje form av motstånd ifrån \ mörkrets rike. I det här fallet så skedde det på ett högst konkret \ sätt, nämligen det att ljuset kom in och drev ut mörkret.

Den helige Ande har blivit utgjuten över allt kött, enligt Nya \ testamentet. Det är utgångspunkten, det som hände på pingstdagen i \ Jerusalem för snart 2000 år sedan. Men det räcker inte. Vi kan \ förresten läsa i den texten så ser du att även där finner du denna \ princip: Gud sade, och det blev. \ \

När pingstdagen hade kommit var de alla samlade. Då \ kom plötsligt från himlen ett dån, som när en våldsam storm drar fram, \ och det fyllde hela huset där de satt. Tungor som av eld visade sig \ för dem och fördelade sig och satte sig på var och en av dem. Och de \ uppfylldes alla av den helige Ande och började tala främmande språk, \ allteftersom Anden ingav dem att tala. (Apg 2:1-4)

\ \ Här ser du ett annat tydligt exempel på detta: andeutgjutelsen kom, \ och mäktiga saker hände. Men resultatet blev faktiskt inte att Guds \ Rike utbreddes. Inte förrän det kom ett ord ifrån himlen, som Petrus \ predikade ut — och tre tusen människor blev frälsta, på en och \ samma dag! Här kan vi tala om väckelse och församlingstillväxt så det \ förslår. Men jag är övertygad om att det behövdes både just den \ helige Andes utgjutande, vilket ledde till att lärjungarna fick folks \ uppmärksamhet, och det ord som Herren gav Petrus att predika och \ proklamera ut.

Jag vill alltså att du skall förstå, att det inte räcker att ha den \ helige Ande. Det är grundförutsättningen för ett fruktbart liv, ett \ segerrikt liv, ett liv i Guds vilja och gemenskap med Honom. Men du \ behöver ett Ord ifrån himmelen, kära vän. Inte förrän du får ett Ord \ och agerar i tro på det ordet så kommer du att se Guds väldiga kraft \ verka i ditt liv.

Så hur får man ett Ord? Genom att söka Hans ansikte, i bön och \ tillbedjan, i studiet av det skrivna ordet, bibeln. När du ber Honom \ att ge dig ett Ord, så kommer Han att ge det till dig; men var beredd \ på att det kan komma att förändra saker på ett sätt som du aldrig hade \ kunnat förutse! Be Honom inte om det om du inte är beredd på \ förändring.